Vuur steen.nl Uw klantgegevens  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Nieuwe producten Meer
leren vest gevlochten rand OLD SCHOOL maat 3XL (EMZ20CBV)
leren vest gevlochten rand OLD SCHOOL maat 3XL (EMZ20CBV)
89.99EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden
<DIV ALIGN="center">Algemene Voorwaarden</DIV>
Algemeen

Alle prijzen op deze site zijn in Euros, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.
De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en aflevering

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

Algemene leveringsvoorwaarden Vuur-steen


1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt Vuur-steen, gevestigd te Delfzijl aan de oudeschans 5, 9934 CM, aangeduid als Vuur-steen en haar contractpartner als afnemer. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Vuur-steen. 1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Vuur-steen aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Vuur-steen heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes 2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2. De prijscouranten en prijs vermeldingen van Vuur-steen zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Vuur-steen op haalbaarheid is beoordeeld. Vuur-steen heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen 4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 4.2. Alle door of in opdracht van Vuur-steen gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Vuur-steen en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Vuur-steen te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Vuur-steen van EUR 450,00 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen 5.1. De zaken van Vuur-steen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Vuur-steen. De diensten van Vuur-steen worden verricht tegen de prijs die Vuur-steen na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering 6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Vuur-steen de wijze van verzending. In geval Vuur-steen de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Vuur-steen. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Vuur-steen op te geven opslagplaats, heeft Vuur-steen het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Vuur-steen toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen 7.1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Vuur-steen. 7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Vuur-steen na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Vuur-steen een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Vuur-steen. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Vuur-steen of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen 8.1. De door Vuur-steen afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Vuur-steen aan te geven doeleinden, wanneer Vuur-steen dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd. 8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Vuur-steen op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Vuur-steen deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling 9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Vuur-steen een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Vuur-steen verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Vuur-steen tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Vuur-steen te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van EUR 100,00 per factuur. 9.5. Niet tijdige betaling geeft Vuur-steen het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 9.6. Vuur-steen is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Vuur-steen te verrichten prestaties, een en ander op een door Vuur-steen aan te geven wijze. 9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 9.8. In behandeling genomen reclamaties en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Vuur-steen garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels. 9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing. 9.11. Vuur-steen staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Vuur-steen uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Vuur-steen de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Vuur-steen de zaken aan Vuur-steen ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Vuur-steen of aan de door Vuur-steen aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen. 10.4. Vuur-steen verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Vuur-steen ten behoeve van andere aanspraken die Vuur-steen op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Vuur-steen zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van EUR 400,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft. 10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Vuur-steen tot volledige voldoening van al hetgeen Vuur-steen van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclamaties 11.1. Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Vuur-steen kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Vuur-steen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. 11.2. Reclamaties geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 11.3. Indien een reclamatie door Vuur-steen gegrond wordt bevonden, heeft Vuur-steen het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Vuur-steen worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Vuur-steen onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Vuur-steen aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Vuur-steen op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Vuur-steen deze zaken aan de afnemer afleverde.

12. Garantie 12.1. Vuur-steen staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 12.2 Op geleverde zaken geldt een garantietermijn zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet of overeenkomst, niet aan. Op een uitgevoerde reparaties wordt drie maanden garantie verleend. 12.3. Indien de afnemer aan Vuur-steen een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Vuur-steen. De afnemer zal alsdan Vuur-steen vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Vuur-steen verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Vuur-steen zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 12.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Vuur-steen op te geven adres.

13. Handelsmerk

14. Aansprakelijkheidsbeperking 14.1. Vuur-steen, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 14.2. Onverminderd het vorenstaande is Vuur-steen in ieder geval nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Vuur-steens bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

14.3. Indien Vuur-steen in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Vuur-steen slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Vuur-steen nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 14.5. De afnemer zal Vuur-steen vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Vuur-steen. 14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vuur-steen of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen 15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Vuur-steen niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Vuur-steen niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Vuur-steen als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoer belemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Vuur-steen alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Vuur-steen redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 15.3. Vuur-steen heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Vuur-steen is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vuur-steen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Vuur-steen behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 15.4. Vuur-steen heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding 16.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Vuur-steen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn credite uren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Vuur-steen te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Vuur-steen het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 16.3. Vuur-steen is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Vuur-steen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Vuur-steen verrichte prestaties, en heeft Vuur-steen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop 17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Vuur-steen tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Vuur-steen zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter). 17.2. Na ontvangst van het product heeft de afnemer een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden en het product te retourn eren. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 17.2 wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk aan Vuur-steen te worden gemeld. Het product kan alleen dan, wanneer het onbeschadigd, ongebruikt, in de originele verpakking en zoals Vuur-steen het heeft aangeboden, worden geretourneerd. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de (niet goed- geld terug) regeling. Vuur-steen zal in geval van ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst datum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetalen waarbij de verzendkosten niet worden vergoed. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Vuur-steen schade heeft opgelopen, dan wel niet correct meer functioneert, ten gevolge van handelingen of natlatigheid van de afnemer of indien er gebreken worden geconstateerd welke anderszins voor rekening en risico van de afnemer komen, zal Vuur-steen de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Vuur-steen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van de deze schade/het slecht functioneren, van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 18.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Groningen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Vuur-steen en afnemer, tenzij Vuur-steen er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.*Funktie patch model B met eigen naam of tekst
02.*vesthaakjes die veel word gebruikt om de leren vest dicht te ho
03.(funktie balk Kl) Nederlandsevlag landskleuren A0113029N
04.Veteranen biker pin met schroefhouders (
05.(funktie balk Kl) Moluksevlag landskleuren A0113029M
Beoordelingen Meer
Funktie patch text "prospect"
Snel geleverd! Goede verpakking! Top kwaliteit! Bedankt!! ..
5 van 5 sterren!
Talen
nederlands
Valuta
Volg ons
Facebook

Copyright © 2019 Vuur steen.nl
Oudeschans 5 9934 CM Delfzijl, KVK nr: 02329164, BTWnr: NL800545369b01

Pluto BV